För vårdpersonal i Sverige

LIBTAYO har utvärderats i det hittills största prospektiva studieprogrammet hos patienter med avancerad skivepitelcancer i huden (CSCC)1-3

EMPOWER-CSCC-1* var en öppen multicenter fas 2-studie med 193 patienter med metastaserande CSCC (mCSCC) eller lokalt avancerad CSCC (laCSCC) som inte var kandidater för kurativ kirurgi eller strålning.

 

                    * studie R2810-ONC-1540

 

Primärt effektmått:
• Bekräftad objektiv responsfrekvens (ORR) av oberoende central granskning

Sekundära effektmått:
• Responsduration
• Objektiv responsfrekvens (ORR) bedömd av klinisk prövare
• Progressfri överlevnad
• Total överlevnad
• Komplett responsfrekvens
• Säkerhetsprofil

 

Rekommenderad dos för LIBTAYO är 350 mg var tredje vecka.

 

Referenser:

  1. LIBTAYO® (cemiplimab) produktresumé.
  2. Migden MR et al. N Engl J Med. 2018;379(4):341-351.
  3. Migden MR et al. Lancet Oncol. 2020;21(2):295:294-305.