För vårdpersonal i Sverige

LIBTAYO är den första och enda godkända systemiska behandlingen vid avancerad kutan skivepitelcancer (CSCC)1

Libtayo som monoterapi är avsett för behandling av vuxna patienter med metastaserad eller lokalt avancerad kutan skivepitelcancer som inte är kandidater för kurativ kirurgi eller kurativ strålning.1

Överväg LIBTAYO till följande patienter: 

Se filmen i 4 minuter om avancerad CSCC och LIBTAYO

MAT-SE-2000935(v 1.0) Nov 2020. Illustration av Sanofi, baserad på referens 1. 

Referenser:

  1. LIBTAYO® (cemiplimab) produktresumé.
  2. Migden MR et al. N Engl J Med. 2018;379(4):341-351.