För vårdpersonal i Sverige

LIBTAYO gav betydande klinisk aktivitet hos patienter med avancerad kutan skivepitelcancer (CSCC)1

 

Primärt effektmått

ORR=objektiv responsfrekvens, PR=partiell respons, CR=komplett respons, mCSCC=metastaserande skivepitelcancer, laCSCC=lokalt avancerad skivepitelcancer

 

Medianduration för uppföljning i Grupp 1, 2 och 3 var 16,5, 9,3 respektive 8,1 månader.

Komplett respons definierades som fullständig läkning av alla mållesioner. Eventuella patologiska lymfnoder (oavsett om de är mål eller inte) måste uppvisa en minskning av kort axel till < 10 mm i minst 4 veckor. Övriga kriterier för icke-mållesioner och nya lesioner gäller. Inkluderade endast patienter med fullständig läkning av tidigare kutana problem; för patienter med lokalt avancerad skivepitelcancer i studie 1540 krävdes biopsi för att bekräfta komplett respons.

 

Sekundära effektmått - bedömda av oberoende central granskning

 

mCSCC: metastaserad kutan skivepitelcancer, laCSCC: lokalt avancerad kutan skivepitelcancer, +: Pågående vid sista utredningen; CI: konfidensintervall
a. I Grupp 1, 2, och 3, var mediandurationen för uppföljning 16,5, 9,3 respektive 8,1 månader.
b. Inkluderade bara patienter med fullständig läkning av tidigare kutana problem; patienterna med lokalt avancerad skivepitelcancer i studie 1540 krävde biopsi för att bekräfta komplett respons.
c. Baserat på Kaplan Meier estimat
d. Total överlevnad behöver inte central granskning.