För vårdpersonal i Sverige

LIBTAYO förstärker T-cellssvaret, inklusive det antitumorala svaret1,2

LIBTAYO är en helt human, immunoglobulin G4 (IgG4), monoklonal antikropp, som binder till programmerad celldöd-1 receptorn (PD-1) och hämmar dess interaktion med liganderna PD-L1 och PD-L2.

PD-1 = programmerad celldöd-1-receptor,
PD-L1 = programmerad celldödligand-1,
PD-L2 = programmerad celldödligand-2.

Referenser:

  1. LIBTAYO® (cemiplimab) produktresumé.
  2. Burova E et al. Mol Cancer Ther. 2017;16(5):861–870.