För vårdpersonal i Sverige

Hos patienter utan EGFR, ALK- eller ROS1-avvikelser:

EMPOWER-Lung 1 utformades att inkludera patienter med NSCLC med PD-L1 ≥50%1

 

Patientpopulation1,2

  • ITT: 710 patienter
  • PD-L1 ≥50%: 563 patienter bekräftade med PD-L1 IHC 22C3 pharmDx-analys

Studien var utformad att inkludera patienter vars tumörer uttrycker PD-L1 i ≥50% av tumörcellerna. Totalt rekryterades 710 patienter (ITT-population) och analyser utfördes för den population som hade PD-L1 ≥50% (n=563) bekräftad med PD-L1 IHC 22C3 pharmDx-analyser i enlighet med godkännande.1,2

 

Primära effektmått:1,2

  • Totalöverlevnad och progressionsfri överlevnad

 

Sekundära effektmått inkluderade:1,2

  • Objektiv responsfrekvens (ORR) (viktigt sekundärt effektmått), responsduration (DOR), livskvalitet (QOL), säkerhet och tolerabilitet

 

74% av patienterna i ITT-populationen gick över till behandling med LIBTAYO.1,2

 

* Patienter med metastatisk eller lokalt avancerad sjukdom som inte är lämplig för definitiv kemostrålning.1

Avgjordes av prövaren: paclitaxel + cisplatin eller karboplatin; gemcitabin + cisplatin eller karboplatin, eller pemetrexed + cisplatin eller karboplatin följt av eventuell underhållsbehandling med pemetrexed (ej rekommenderat för patienter med NSCLC av skivepiteltyp).1

Patienter som upplevde IRC-bedömd, RECIST 1.1-definierad sjukdomsprogression under behandling med LIBTAYO® tilläts fortsätta med LIBTAYO® 350 mg var tredje vecka i upp till 108 veckor och lägga till 4 cykler histologiskt specifik kemoterapi tills ytterligare sjukdomsprogression observerades.1,4

§ Patienter som upplevde IRC-bedömd, RECIST 1.1-definierad sjukdomsprogression under behandling med kemoterapi tilläts gå över till behandling med LIBTAYO i upp till 108 veckor eller tills ytterligare sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet.1

 

Randomiseringen stratifierades efter histologi (skivepiteltyp och icke-skivepiteltyp) och geografisk region (Europa, Asien och övriga världen).1

 

Medianduration för exponering var 27.3 veckor (0.3–115 veckor) i LIBTAYO-armen och 17.7 veckor (0,6–86,7 veckor) i kemoterapiarmen.5

 

Medianuppföljningstid för ITT-populationen var 13.1 månader i LIBTAYO-armen och 13.1 månader i kemoterapiarmen.1

 

CNS = centrala nervsystemet; DOR = responsduration; ECOG = Eastern Cooperative Oncology Group; IRC = oberoende granskningskommitté; IV = intravenös; ORR = objektiv responsfrekvens; PD = sjukdomsprogression; PS = prestationsstatus; Q3W = var tredje vecka; QOL = livskvalitet; R = randomisering; RECIST = Response Evaluation Criteria in Solid Tumors.

Referenser:

1. LIBTAYO® (cemiplimab) produktresumé.
2. Sezer A, Kilickap S, Gümüş M, et al. Lancet. 2021;397(10274):592-–604.
3. Sezer A, Kilickap S, Gümüş M, et al. Lancet. 2021;397(10274)(suppl).
4. Data on file. Regeneron Pharmaceuticals, Inc.
5. Sezer A, Kilickap S, Gümüş M, et al. Poster presenterad vid: European Society for Medical Oncology (ESMO) Virtual Congress 2020; 19–21 september 2020.