För vårdpersonal i Sverige

 

Godkänt som behandling av NSCLC* med PD-L1 ≥50% utan EGFR, ALK- eller ROS1-avvikelser1

ORR och DOR med LIBTAYO jämfört med platinabaserad kemoterapi i EMPOWER‑Lung 11,2


 

* Patienter med metastatisk eller lokalt avancerad sjukdom som inte är lämplig för definitiv kemostrålbehandling.1

Baserat på Clopper-Pearson exakt konfidensintervall.1

Ej förspecificerat effektmått för PD-L1 ≥50%-populationen (563 patienter).4

§ Ej förspecificerat effektmått för ITT-populationen eller PD-L1 ≥50%-populationen (563 patienter).4

ORR = objektiv responsfrekvens; TTR = tid till respons; DOR =responsduration

Referenser:

  1. LIBTAYO® (cemiplimab) produktresumé.
  2. Sezer A, Kilickap S, Gümüş M, et al. Lancet. 2021;397(10274):592-–604.
  3. Sezer A, Kilickap S, Gümüş M, et al. Poster presenterad vid: European Society for Medical Oncology (ESMO) Virtual Congress 2020; 19–21 september 2020.
  4. Data on file. Regeneron Pharmaceuticals, Inc.