För vårdpersonal i Sverige

EMPOWER-Lung 1: En studie designad att spegla dagens och morgondagens behandlingsparadigmer1

Nuvarande behandlingsriktlinjer rekommenderar immunologisk checkpointblockad med PD-1-hämmare som första linjens behandling för icke-småcellig lungcancer med PD-L1 ≥50%.2,3 

 

För att förbättra NSCLC-vården är det viktigt att inkludera en patientpopulation som speglar dagens kliniska behandlingspraxis.4–8 

 

Studien var öppen för patienter med NSCLC med:1,9,10 

 • Behandlade och kliniskt stabila hjärnmetastaser* (12%)
 • Lokalt avancerad sjukdom som inte är lämplig för definitiv kemoradioterapi (18%)
 • Kontrollerad hepatit B eller hepatit C (2%); studien var öppen för patienter med HIV, men inga rekryterades
 

Patienter vars sjukdom progredierade under studien kunde byta behandling:1,9 

 • Patienter i kemoterapiarmen tilläts byta till LIBTAYO-armen (74%)
 • Patienter i LIBTAYO-armen tilläts fortsätta LIBTAYO-behandlingen och lägga till 4 cykler histologiskt specifik kemoterapi (32%)

 

Utvalda exklusionskriterier:

Mutationer av EGFR, ALK, eller ROS1, medicinska tillstånd som kräver systemisk immunsuppressiv behandling, okontrollerad hepatit B, hepatit C eller HIV, eller autoimmun sjukdom som krävt systemisk terapi inom två år före behandling i studien.

Den rekommenderade dosen är 350 mg var tredje vecka givet som en intravenös infusion under 30 minuter. Behandlingen kan fortgå tills sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet.9

 

* Patienter inkluderades om de erhållit adekvat behandling och återvänt till neurologisk status vid baslinjen senast 2 veckor före randomisering.9

Vid tiden för avslutad insamling av data 1 mars 2020.1

PD-1 = programmerad död-receptor.1

Referenser:

 1. Sezer A, Kilickap S, Gümüş M, et al. Lancet. 2021;397(10274):592-–604.
 2. Refererat med tillstånd från NCCN Clinical Practice Guidelines in Oncology (NCCN Guidelines®) for Non-Small Cell Lung Cancer V.4. 2021. © National Comprehensive Cancer Network, Inc. 2021. Alla rättigheter förbehålles. Åtkomstdatum 23 mars 2021. De senaste fullständiga riktlinjerna finns på NCCN.org.
 3. Planchard D, Popat S, Kerr K, et al; ESMO Guidelines Committee. [publicerad rättelse i Ann Oncol. 2019;30(5):863–870]. Ann Oncol. 2018;29(suppl 4):iv192–iv237.
 4. Kim ES, Bruinooge SS, Roberts S, et al. American Society of Clinical Oncology and Friends of Cancer Research joint research statement. J Clin Oncol. 2017;35(33):3737–3744.
 5. Forde PM, Bonomi P, Shaw A, et al. Clin Lung Cancer. 2020;21(4):295–307.
 6. ASCO in action. ASCO and friends commend FDA for draft guidance for broadening clinical trial eligibility criteria. American Society of Clinical Oncologys webbplats. https://www.asco.org/practice-policy/policy-issues-statements/asco-in-action/asco-and-friends-commend-fda-draft-guidance. Uppdaterad 8 maj 2019. Åtkomstdatum 23 mars 2021.
 7. ICH guideline E8 (R1) on general considerations for clinical studies: step 2b. European Medicines Agencys webbplats. https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/draft-ich-guideline-e8-r1-general-considerations-clinical-studies-step-2b_en.pdf. Uppdaterad 8 maj 2019. Åtkomstdatum 23 mars 2021.
 8. Guideline on the investigation of subgroups in confirmatory clinical trials. European Medicines Agencys webbplats. https://www.ema.europa.eu/en/documents/scientific-guideline/guideline-investigation-subgroups-confirmatory-clinical-trials_en.pdf. Uppdaterad 31 januari 2019. Åtkomstdatum 23 mars 2021.
 9. LIBTAYO® (cemiplimab) produktresumé.
 10. Data on file. Regeneron Pharmaceuticals, Inc.