För vårdpersonal i Sverige

LIBTAYO® undersöktes i en klinisk studie med breda inklusionskriterier som innefattade tidigare underrepresenterade patienter med NSCLC1,2

Patientkarakteristika i EMPOWER-Lung 11–3

 

 

Vid baslinjen hade 12% av patienterna i LIBTAYO-armen (ITT-populationen) behandlade och kliniskt stabila hjärnmetastaser*, 18% hade lokalt avancerad sjukdom som inte var lämplig för definitiv kemostrålning och 2% hade kontrollerad hepatit B eller C. Studien var öppen för patienter med HIV, men inga rekryterades.1–3

 

* Patienter inkluderades om de erhållit adekvat behandling och återvänt till neurologisk status vid baslinjen senast 2 veckor före randomisering.1

IQR = interkvartilintervall

Referenser:

  1. LIBTAYO® (cemiplimab) produktresumé.
  2. Sezer A, Kilickap S, Gümüş M, et al. Lancet. 2021;397(10274):592-–604.
  3. Data on file. Regeneron Pharmaceuticals, Inc.