För vårdpersonal i Sverige

 

Godkänt som behandling för NSCLC* med PD-L1 ≥50% utan EGFR, ALK- eller ROS1-avvikelser

LIBTAYO® har bevisad effekt hos patienter i EMPOWER-Lung 11–4

 

 

EMPOWER-Lung 1 avslutades i förtid på grund av statistiskt signifikant ökad totalöverlevnad vid tiden för interimanalys.2

 

* Patienter med metastatisk eller lokalt avancerad NSCLC som inte är lämplig för definitiv kemostrålning.1

Primära effektmått var totalöverlevnad (OS) och progressionsfri överlevnad (PFS).1

Baserat på Kaplan-Meier-skattning.1

§ Baserat på stratifierade proportionella riskmodeller.1

|| Baserat på ett dubbelsidigt P-värde.1

Baserat på Clopper-Pearson exakt konfidensintervall.1

# Ej förspecificerat effektmått för PD-L1 ≥50 %-populationen (563 patienter).4

** Ej förspecificerat effektmått för ITT-populationen eller PD-L1 ≥50 %-populationen (563 patienter).4

 

Medianuppföljningstid för ITT-populationen var 13,1 månader i LIBTAYO®-armen och 13,1 månader i kemoterapiarmen.1

 

CR = komplett respons; PR = partiell respons.

Referenser:

  1. LIBTAYO® (cemiplimab) produktresumé.
  2. Sezer A, Kilickap S, Gümüş M, et al. Lancet. 2021;397(10274):592-–604.
  3. Sezer A, Kilickap S, Gümüş M, et al. Poster presenterad vid: European Society for Medical Oncology (ESMO) Virtual Congress 2020; 19–21 september 2020.
  4. Data on file. Regeneron Pharmaceuticals, Inc.