För vårdpersonal i Sverige

LIBTAYO har ett enkelt doseringsschema1

Behandlingen kan fortsätta fram till sjukdomsprogression eller oacceptabel toxicitet. Ingen PD-L1-testning behöver utföras för behandling av kutan skivepitelcancer med LIBTAYO 1